RB Auto - krovni koferi, krovni nosaci, patosnice, ratkapne

Garancije - Reklamacije - Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Poštovani kupci,

Ukoliko ste kupili bilo koji artikal iz naše ponude i imate problem, naša servisna služba je tu da vam pomogne.

 Za sva pitanja, na raspolaganju vam je služba Garancije/Reklamacije na broju telefona 021/422-827 radnim danima od 8h do 20h i subotom od 8h do 16h.

 

 Garancije/Saobraznost

   Po zakonu o zaštiti potrošača kompanija Rb Auto je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi RB auto. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Rb Auto odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Rb Auto je dužan da izda garantni list dobavljača.

 Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Rb Auto, kupac gubi, u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Rb Auto će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Sve artikle (u garantnom roku ili van njega) na servis možete predati u našoj prodavnici u Novom Sadu na adresi: Temeriska 40, 21000 Novi Sad.

Za sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava u garantnom roku možete nas kontaktirati na rbauto021@gmail.com ili putem telefona 021/422-827 radnim danima od 8h do 20h i subotom od 8h do 16h.

Reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka, na sledeće načine:

   1.  Usmeno na adresi Prodavca: Rb Auto, Temerinska 40, 21000 Novi Sad
   2.  Telefonom na broj: 021/422-827 radnim danima od 8h do 20h i subotom od 8h do 16h.
   3.  Pisanim putem, na adresu Prodavca: Rb Auto, Temerinska 40, 21000 Novi Sad
   4.  Elektronskim putem, na E-mail adresu Prodavca: rbauto021@gmail.com
         odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

  Po zakonu o zaštiti potrošača kompanija Rb Auto je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi RB auto. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Rb Auto je dužan da izda garantni list dobavljača.

U zavisnosti od vremena kada je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda:

 1) DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sledeće: 

    a)Isporučeni artikal je oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je), ne odgovara specifikaciji.U koliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku uz prijavu kurirskoj službi da odbijate da primite paket zbog oštećenja.
U koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa dužniste da reklamaciju prijavite u roku od 24h od prijema paketa na sledeći broj telefona 021/422-827 jer u suprotnom neće biti prihvaćena.
    b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je artikal neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail rbauto021@gmail.com sa opisom problema i vašim kontaktom.

 2) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda.

U ovom slučaju, robu odnosite u maloprodaju gde ste artikal kupili i gde ga možete reklamirati, ili neki od naših servisa. Ako ste uređaj kupili preko web-a, kontaktirate naše servise koji se nalaze na našoj stranici i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan artikal i dostave ga našoj službi reklamacija. Kao kupac imate pravo da artikal reklamirate i direktno u ovlašćenom servisu (podatak ko je ovlašćeni servis za Vašu robu možete naći na www.rbautooprema.rs).

 3) Reklamacija na oštećenu pošiljku.

Ukoliko vam artikal koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je artikal dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavestiti o tome.

Servisiranje i povraćaj novca

 Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), serviser je u obavezi da prvo proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupi zameni robe ili vraćanju novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. 

 Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.

 Rb auto zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako ste poručili uređaj po jednoj ceni i sa tom cenom ga primili na kućnu adresu, samo taj iznos Vam može biti vraćen.

Postupak reklamacije

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, prodavac je dužan:

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije u maloprodajnom objektu ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija. Troškove slanja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju reklamacije snosi prodavac.

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

  1.  da reklamirani proizvod donese lično ili pošalje dostavnom službom u servis naznačen na servisnom listu;
  2.  da serviseru podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list u slučaju da je rok za saobraznost robe duži od 24 meseca)
  3.  da serviseru detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara;
  4.  posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija u maloprodaji gde je robu ostavio na reklamaciju ili na brojeve naših servisa. 
    Za više informacija možete nas kontaktirati na rbauto021@gmail.com

 Rb auto ne odgovara za sadržaj i istinitost informacija o objavljenom proizvodu. Rb auto ne snosi odgovornost za eventualne razlike u imenima, šiframa i cenama proizvoda od onih navedenih kod dobavljača, proizvođača ili uvoznika. Rb auto zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i u bilo kom trenutku i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena.

 Rb auto ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice www.rbautooprema.rs i njenog sadržaja.

 Rb auto će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici www.rbautooprema.rs s obzirom na cene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

 

Povraćaj robe i dokumenta potrebna za povraćaj robe kupljene na daljinu

Prava kupca za kupovinu na daljinu

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu  smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Rb Auto, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Kupać će proizvod vratiti sa svom pripadajućom dokumentacijom i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Povraćaj novca

Procedura za povrat novca usled odustanka od ugovora je sledeća:

  1. Neophodno je da potrošač/kupac popuni Forumular za odustanak od ugovora i navede broj žiro računa za uplatu sredstava.
  2. Nakon stavljanja svojeručnog potpisa na prethodno odštampani forumular potrebno je da nam ga pošaljete na jedan od dole navedenih načina.

Napomena: Ovaj model povrata novca važi za sve vidove plaćanja koje Vam omogućava www.rbautooprema.rs a koji su navedeni ovde.

Kupac izjavljuje pravo na odustanak od ugovora, usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i/ili drugih nedostataka, na sledeće načine:

   1.  Usmeno na adresi Prodavca: Rb auto, Temerinska 40, 21000 Novi Sad
   2.  Telefonom na broj: 021/422-827 radnim danima od 8h do 20h i subotom od 8h do 16h.
   3.  Pisanim putem, na adresu Prodavca: Rb Auto, Temerinska 40, 21000 Novi Sad
   4.  Elektronskim putem, na E-mail adresu Prodavca: rbauto021@gmail.com

Formular za odustank od ugovora možete skinuti sa našeg sajta, odštampati i popuniti ovde.

Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

 

OBAVEŠTENJE O OBAVEZI U UČESTVOVANJU VANSUDSKOG REŠAVANJA POTROŠAČKIH SPOROVA

Privredno društvo RB Auto, ovim obaveštava Potrošače da smo kao prodavci prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) obavezni da učestvujemo u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko Potrošač podnese predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora neposredno, preko pošte ili elektronskim putem Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača.

Nakon prijema predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
• u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
• na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
• na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
• u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Preporuka je da se kupci redovno informišu o izmenama i dopunama uslova Garancija i Reklamacija, na našem sajtu.

Uslovi Garancija i Reklamacija mogu biti izmenjeni ili dopunjeni zavisno od promena u poslovanju sajta www.rbautooprema.rs kao i promena zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa.

Vaš Rb auto